โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด

เดินทาง 12-15 ต.ค. 2018 คลิิ๊ก! เพื่อชมรายละเอียดทริป

หมวดหมู่ : Travel by DD Content

Share

รายละเอียดสินค้า

มาแล้วครับทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในครั้งนี้เราจะไปตะลุยโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (4 วัน 3 คืน) และเช่นเคยพิเศษสุดๆ เพราะว่าเรามีช่างภาพระดับอาชีพจากเพจ "ไป ทริป กับ ตั้ม" คอยถ่ายภาพให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ และที่สำคัญท่านจะได้ภาพด่วนวันต่อวันเพื่อลงในโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ หรือสำหรับท่านที่กำลังฝึกถ่ายภาพก็สามารถขอคำแนะนำได้ทุกเรื่อง จะมีกล้องหรือไม่มี จะใช้กล้องค่ายไหน ถ่ายรูปเป็นหรือไม่เป็น ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ รับรองว่ามีรูปสวยๆกลับบ้านกันทุกท่านอย่างแน่นอน

เดินทางวันที่ 12-15 ตุลาคม 2018

ค่าแพคเกจ รวมอาหาร-ที่พัก-ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเดินทางในประเทศเวียดนามตลอดทริปแล้ว
ค่าร่วมทริป 9000 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

เราจะออกเดินทางด้วย สายการบิน AirAsia
ไฟลท์บิน ขาไป FD 650 Bangkok - Don Mueang > Ho Chi Minh (07.35- 09.15)
ไฟท์บิน ขากลับ FD659 Ho Chi Minh > Bangkok - Don Mueang ( 21.35-23.05)

ราคาตั๋ว ณ วันที่ 20/05/61 = 5,029 บาท (รวมน้ำหนัก 20 กก. และอาหารบนเครื่อง)

วันที่แรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – มุยเน่
05.30 น.สมาชิกทุกคนเจอกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 2 สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัท DD Travel คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.45 น. สมาชิกทุกคนขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 650
09.15 น  เดินทางถึงสนามบิน Tan Son Nhat นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นขึ้นรถเดินทางต่อไปยังเมืองฟานเทียด
12.30 น. คณะเดินทางพักรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่1)
13.30 น  ถ่ายรูปกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทาง
18.00 น. นำท่านเข้าที่พักพร้อมบริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย... (พักโรงแรม Sea Lion หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง : มุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง – ดาลัด
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) เดินทางไปที่มุยเน่ เพื่อถ่ายรูปกับทะเลทรายสีแดงและทะเลทรายสีขาว (Red and White sand dunes)และส่วนใครอยากสนุก แนะนำให้ลองเล่นสไลด์เดอร์ทราย จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านชาวประมงเพื่อไปถ่ายภาพกับเรือกระจาด และลุยน้ำถ่ายรูปธารน้ำสีแดงที่ซุยเตียนหรือ Fairly Stream
**ตรงนี้แนะนำว่า แต่งหน้าจัดชุดเต็ม เลือกชุดสวย ๆที่เข้ากับทะเลทราย และเตรียมชุดมาไว้เพื่อเปลียนเวลาลงน้ำด้วยนะครับ ***
12.00 น รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) และออกเดินทางสู่เมืองดาลัด เมืองแห่งปารีสตะวันออก เมืองตากอากาศสมัยฝรั่งเศสมาปกครองเวียดนาม
19.00 น รับประทานอาหารมื้อเย็น ที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นจะพาทุก ๆท่านไปช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ดาลัด – Crazy house – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – หุบเขาแห่งความรัก – โบสถ์สีชมพู – สวนดอกไม้เมืองหนาว
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง Crazy House ถ่ายรูปกับบ้านทรงแปลกตา หลังจากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูง ไหว้พระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุ่น ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยสวนดอกไม้ นำท่านชม น้ำตกดาตันลา Datanla สนุกสนานกับการนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปถ่ายรูปกันที่น้ำตก จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มาจากยุโรป
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังจากนั้นไปถ่ายรูปยังหุบเขาแห่งความรัก Love Valley (หากใครมาเป็นคู่จะได้รูปสวย ๆ เป็นภาพความทรงจำครั้งหนึงของความรักที่เวียดนามครับ) เราถ่ายรูปกันตรงนี้สักพักและ เดินทางต่อไปยังทะเลสาบเตวียนลัม Tuyen Lam ถ่ายรูปชมธรรมชาติ รับลมหายใจจากป่าไม้ จากนั้นผมจะพาทุกคนไปยัง โบสถ์โดเมนเดมารี (โบสถ์สีชมพู) เป็นโบสถ์ในศาสนาคริส สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2485 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ Park Royal หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่ : โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) และไปถ่ายรูปยังที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) หลังจากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย ตรงนี้สำหรับสายช้อปปิ้ง และของฝากเตรียมเงินมาช้อปปิ้งกันให้เพียงพอนะครับ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat 
18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ค่าแพคเกจรวม
- โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 หรือ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในทริป
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในทริป
- รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- มัคคุเทศก์ภาษาไทย 
- น้ำดื่ม 2 ขวด/คน/วัน
- บัตรเข้าชมทุกแห่งตามที่ระบุในทริป

ค่าแพคเกจนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุ เช่น ค่าบริการ Roaming
- ค่าทิปให้กับไกด์และคนขับรถ คนละ 150 บาท/ต่อวัน
- ค่าตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08695
*เที่ยวสนุก เที่ยวดี พักดี กินดี* #travelbyddcontent


สอบถามข้อมูล ขอรายละเอียดการเดินทาง โทร. 081-988-3800 (กานต์)
E-mail : ddtravel2017@hotmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง

เดินทาง 22 - 25 พ.ย. 2018 คลิิ๊ก! เพื่อชมรายละเอียดทริป

 
฿ 19,900 ฿ 19,900
สินค้าหมด
New

เดินทาง 25 มี.ค. - 3 เม.ย. 2019 คลิิ๊ก! เพื่อชมรายละเอียดทริป

 
฿ 115,000 ฿ 115,000

เดินทาง 20 - 26 ธ.ค. 2018 คลิิ๊ก! เพื่อชมรายละเอียดทริป

 
฿ 32,900 ฿ 32,900
สินค้าหมด
New

เดินทาง 14 - 19 พ.ย. 2018 คลิิ๊ก! เพื่อชมรายละเอียดทริป

 
฿ 30,500 ฿ 30,500
สินค้าหมด
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com